บริษัท นครินทร์เซรามิค จำกัด

บริษัท นครินทร์เซรามิค จำกัด

716 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย
Tel: 02-322-1775 , 02-362-5137-8