บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค จำกัด

บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค จำกัด 

420 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
ประเทศไทย
Tel : 0-7542-3533-5